CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De werkgever en werknemer

Artikel 2.1 Werkingssfeer: werkgever en werknemer volgens de cao

1.

Deze cao is van toepassing op alle werkgevers en werknemers.

NB: artikel 1.4

Hoofdredacteuren

2.

De basis- en functiegroepbepalingen in deze cao gelden voor hoofdredacteuren van wie de functie is ingedeeld in het bijbehorende functiegroepgebouw. Hoofdredacteuren behouden de in de cao genoemde bevoegdheden over redactieaangelegenheden ook wanneer zij geen werknemer zijn volgens de cao.

Uitzonderingen

3.

De cao is niet van toepassing op:

 1. boven-cao-medewerkers;
 2. vakantiehulpen;
 3. oproepkrachten;
 4. stagiair(es);
 5. payrollmedewerkers;
 6. uitzendkrachten.

Artikel 2.2 Inleenkrachten, uitzendkrachten en stagiair(e)s

Inleenkrachten/uitzendkrachten

1.

De inzet van inleen- of uitzendkrachten vindt plaats via bureaus die beschikken over het SNA-keurmerk (NEN 4400-1). Deze medewerkers worden beloond op het salarisniveau van de functie waarvoor men wordt ingezet.

De werkgever - in zijn hoedanigheid van inlener - dient zich ervan te vergewissen dat de uitzendkracht tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangt met betrekking tot het loon en overige vergoedingen en arbeidstijden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van werkgever.

Stagiair(e)s en stagevergoedingen

2.

De stagevergoeding wordt aangevuld met een reiskostenvergoeding, zoals gebruikelijk in de onderneming.

Niveau Stagevergoeding (bruto per maand)

VMBO / MBO / HBO / universitair

€ 400,-

Artikel 2.3 Goed werkgeverschap

Cao-partijen beogen met het voor alle werknemers beschikbaar stellen van een door hen aangewezen externe vertrouwenspersoon het inschakelen laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar en beschikbaar te laten zijn. Deze externe vertrouwenspersoon kan ook worden ingeschakeld wanneer er binnen de onderneming een door de werkgever aangewezen vertrouwenspersoon beschikbaar is.

1.

De werkgever is verplicht:

 1. zich als een goed werkgever te gedragen;
 2. zorgt ervoor dat de werknemer in staat wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren;
 3. zorgt ervoor dat de werknemer die tijdelijk op een andere plaats of bij een andere onderneming werkzaamheden verricht (detachering) ten minste dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden ontvangt aangevuld met een vergoeding voor noodzakelijk te maken kosten;
 4. respecteert ernstige gewetensbezwaren van werknemer bij uitvoering van bepaalde werkzaamheden en biedt vervangende gelijkwaardige werkzaamheden aan tenzij de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten;
 5. artikel 10.9 lid 4 toe te passen op journalisten die na een reorganisatie op grond van gewetensbezwaren bezwaar aantekenen tegen nieuwe opgedragen werkzaamheden;
 6. mededelingen van werkgever worden via de in de onderneming gebruikelijke informatiekanalen aan werknemers bekend gemaakt.
 7. een interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen en de werknemers op de hoogte te stellen van de naam en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon. De werkgever bespreekt de keuze voor de interne of externe vertrouwenspersoon vooraf met het decentraal overleg en bij het ontbreken daarvan met de werknemers.
 8. afspraken te maken over het vergoeden van reiskosten voor zowel eigen vervoer als openbaar vervoer (woon-werkverkeer) en de werknemers op de hoogte te stellen van deze afspraken. De werkgever maakt deze afspraken na overleg met het decentraal overleg en bij het ontbreken daarvan met de werknemers.

NB: artikel 7:611 BW
NB: artikel 10.9 lid 4
NB: Cao-partijen stellen voor alle ondernemingen een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De werknemer heeft te allen tijde het recht zich te wenden tot deze externe vertrouwenspersoon. Informatie volgt op deze website.

Artikel 2.4 Goed werknemerschap

1.

De werknemer is verplicht:

 1. zich als een goed werknemer te gedragen;
 2. bij indiensttreding op verzoek en op kosten van werkgever in te stemmen met een medische keuring wanneer dat voor de werkzaamheden en/of veiligheidseisen noodzakelijk is en voldaan wordt aan de Wet op de medische keuringen;
 3. de opgedragen werkzaamheden volgens de gegeven aanwijzingen op een goede manier uit te voeren,
 4. bij uitzondering andere werkzaamheden uit te voeren wanneer dat in het bedrijfsbelang is. De werknemer met een journalistieke functie verricht uitsluitend journalistieke taken;

2.

De werknemer wordt geacht:

 1. kennis te nemen van de door de werkgever via de gebruikelijke informatiekanalen verstrekte informatie.