CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.1 Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Individuele arbeidsovereenkomst

1.

De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, die ten minste voldoet aan het bepaalde in artikel 7:655 BW en waarin deze cao van toepassing wordt verklaard. Informatie die al in de cao is opgenomen, hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te worden herhaald.

Informatie over de cao

2.

De werkgever informeert de werknemer over de cao door te verwijzen naar de website uitgeverijbedrijf.nl

Artikel 3.2 Voltijd- en deeltijddienstverband / Aard van de arbeidsovereenkomst

Aard van het dienstverband Kenmerk van het dienstverband

Voltijd

Individuele arbeidsduur is langer of gelijk aan de normale arbeidsduur.

Deeltijd

Individuele arbeidsduur is korter dan de normale arbeidsduur.

Onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst heeft geen overeengekomen looptijd.Bij het ontbreken van de vermelding van een looptijd wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten.

Bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst heeft een overeengekomen looptijd.

Verrichten van een bepaalde omvang van werkzaamheden

De arbeidsovereenkomst loopt totdat de vooraf overeengekomen werkzaamheden zijn afgrond.

Artikel 3.3 Proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen een proeftijdbeding afspreken. Hiervoor geldt de wettelijke regeling.

NB: artikel 7:652 BW

Artikel 3.4 Nevenwerkzaamheden

De werknemer die nevenwerkzaamheden wil verrichten, heeft daarvoor schriftelijke toestemming nodig van de werkgever. Toestemming kan slechts door werkgever worden geweigerd wanneer dit op grond van een objectieve reden gerechtvaardigd kan worden.

Artikel 3.5 Schorsing

Schorsing

1.

De werkgever kan de werknemer schorsen met geheel of gedeeltelijke inhouding van het loon, met vermelding van het aantal dagen (maximaal drie dagen) als de werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan handelingen of gedragingen die op zichzelf volgens de wet een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

NB: artikel 7:678 BW

Schriftelijke mededeling

2.

De werkgever deelt schriftelijk de schorsing en de reden daarvan gelijktijdig aan werknemer mee.

Artikel 3.6 Voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ketenbepaling

1.

De wettelijke regels zijn van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar aansluitend opvolgen.

NB: artikel 7:668a BW

Verplichte aanzeggingstermijn van één maand

2.

Voor het aanzeggen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gelden de wettelijke regels.

NB: artikel 7:668 BW lid 1 en lid 2

Recht op vergoeding in geval van te late aanzegging

3.

De werkgever is aan werknemer een wettelijke vergoeding verschuldigd wanneer de aanzegging in lid 2 niet of niet tijdig plaatsvindt.

NB: artikel 7:668 lid 3 BW

Artikel 3.7 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging

1.

De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval door:

  1. gebruikmaken van het proeftijdbeding;
  2. ontslag geven/nemen op grond van een wettelijk dringende reden;
  3. ontbinding door de kantonrechter;
  4. opzegging;
  5. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer, zonder dat opzegging noodzakelijk is;
  6. overlijden werknemer;
  7. beëindigingsovereenkomst

NB: artikel 7:677 lid 1 BW, artikel 7:678 BW en artikel 7:679 BW

Artikel 3.8 Opzegtermijnen

1.

Voor de medewerker is de opzegtermijn altijd één maand.

Voor de werkgever bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd:

één maand

b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd:

twee maanden

c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd:

drie maanden

d. vijftien jaar of langer heeft geduurd:

vier maanden

Onder toepassing van dit cao-artikel kan de opzegtermijn schriftelijk worden verkort of verruimd.

NB: artikel 7:672 lid 2, 3 en 4 B

Verlenging van de opzegtermijn werknemer tot twee maanden geldt ook voor de werkgever

2.

Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk in de arbeidsovereenkomst een van de wet afwijkende opzegtermijn van twee maanden afspreken voor zowel werknemer als werkgever.

NB: artikel 7:672 lid 9 BW

Verlenging van de opzegtermijn werknemer tot langer dan twee maanden leidt tot verdubbeling opzegtermijn werkgever

3.

Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk in de arbeidsovereenkomst afspreken dat de wettelijke opzegtermijn van werknemer langer is dan twee maanden tot een maximum van zes maanden. Voor de werkgever geldt dan een opzegtermijn die twee keer zo lang is als de overeengekomen opzegtermijn van werknemer.

NB: artikel 7:672 lid 8 BW

Artikel 3.9 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Na het verstrijken van de bepaalde tijd

1.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de overeengekomen looptijd.

NB: artikel 7:667 lid 1 BW

Door tussentijdse opzegging

2.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd en beëindigd als dat door werkgever en werknemer is afgesproken.

Artikel 3.10 Einde van de arbeidsovereenkomst voor een bepaald geheel van werkzaamheden

De arbeidsovereenkomst voor een bepaald geheel aan werkzaamheden eindigt zodra de afgesproken en beschreven werkzaamheden zijn afgerond. De ketenbepaling en aanzegging in artikel 3.6 zijn op deze arbeidsovereenkomst niet van toepassing.