CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Het persoonlijk keuzebudget (PKB)

Artikel 6.1 Het persoonlijk keuzebudget (PKB)

PKB

1.

De werknemer heeft een PKB.

Het PKB is een jaarlijks bruto bedrag dat de werknemer in een kalenderjaar maandelijks in 12 gelijke termijnen opbouwt.

NB: artikel 1.4

Waarde van het PKB

2.

Het PKB heeft na een volledige opbouw een minimale waarde van 12% van het jaarsalaris van werknemer.

NB: artikel 1.4

Gedurende het kalenderjaar beschikking over het gespaarde bedrag

3.

De werknemer kan de waarde in het PKB laten uitbetalen of besteden aan bepaalde kosten.

NB: artikel 6.3

Uitkering aan het einde van het jaar

4.

De resterende waarde van het PKB wordt aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd aan de werknemer.

NB: artikel 6.5

Artikel 6.2 Opbouw van het PKB

Standaard onderdelen Cao-artikel Waarde

Vakantietoeslag

4.11 lid 2

8% van het bruto jaarsalaris

Vier bovenwettelijke vakantiedagen

5.4 lid2

1,6% van het bruto jaarsalaris

Verlof bijzondere situaties naar algemeen gebruik of op grond van de wet

5.4 lid 3

0,4% van het bruto jaarsalaris

Bijdrage van werkgever

nvt

2% van het bruto jaarsalaris

Indien daartoe in decentraal overleg is besloten:

Standaard onderdelen Cao-artikel Waarde

Drie extra vakantie-/ compensatiedagen voor overuren

5.4 lid 3

1,2%  van het bruto jaarsalaris geheel of gedeeltelijk naar PKB

Andere opbouw van het PKB

2.

Werkgever en vakorganisaties kunnen een andere opbouw van het PKB vaststellen. Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

Aanvulling van het PKB met andere onderdelen

3.

Werkgever en het decentraal overleg kunnen vaststellen of het PKB wordt aangevuld met eenmalige of jaarlijks terugkerende onderdelen.

Artikel 6.3 Aanwending van het PKB

Arbeidsvoorwaarden Resultaat

Uitkering in maanden naar keuze

Het PKB wordt opgespaard om binnen het kalenderjaar in 1 of meer maanden naar keuze te laten uitbetalen

Aankoop extra verlofuren

Het recht om maximaal 3 weken verlof, op basis van de individuele arbeidsduur, bij te kopen. NB: artikel 5.4 lid 11

Extra pensioenstorting

Een extra pensioenstorting heeft als resultaat een extra pensioen aanspraak voor zover de pensioenregeling van de werknemer daar voldoende ruimte voor biedt.

Kosten scholing en opleiding

Financiering  van opleiding/scholing vanuit PKB mogelijk

Financiering van door cao-partijen aangeboden (collectieve) verzekeringen en producten

Betaling/afdracht vakbondscontributie

Werkgever en het decentraal overleg kunnen ten behoeve van werknemers die lid zijn van de vakorganisatie afspraken maken over de betaling/afdracht van vakbondscontributie via het PKB.

Extra keuzemogelijkheden bieden op ondernemingsniveau

2.

Werkgever en het decentraal overleg kunnen vaststellen of de arbeidsvoorwaarden in lid 1 worden aangevuld.

Artikel 6.4 Aanvullende financiering van keuzes uit het salaris

1.

De werknemer mag de aankoop van aanvullende arbeidsvoorwaarden als bedoelt in artikel 6.3 lid 1 via het salaris betalen wanneer de waarde van het PKB daarvoor onvoldoende is.

Artikel 6.5 Consequenties voor sociale verzekeringen en pensioen

Consequenties van uitbetaling PKB voor sociale verzekeringen en toeslagen

1.

De werkgever houdt loonheffing en sociale premies in op het deel van het PKB dat aan werknemer wordt uitgekeerd.

Het PKB is inkomen dat invloed kan hebben op uitkeringen van werknemersverzekeringen, toeslagen uit Wet op de Inkomstenbelasting en/of subsidieregelingen.

Behoudens vakantietoeslag zijn de onderdelen van het PKB in de regel niet pensioengevend

2.

Vakantietoeslag maakt onderdeel uit van het pensioengevend salaris. Overige onderdelen van het PKB dragen niet bij aan de pensioenopbouw tenzij in de pensioenregeling of in decentraal overleg andere afspraken zijn gemaakt.