CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Arbeidstijden, vakantie en verlof

Artikel 5.1 Toepassingsgebied

Dagdienstvenster

1.

De dagelijkse gebruikelijke werktijden van werknemer liggen tussen 07:00 uur en 19:00 uur van maandag t/m vrijdag (dagdienstvenster).

Dagelijkse werktijden binnen het dagdienstvenster

2.

Werkgever kan in decentraal overleg binnen het dagdienstvenster de dagelijkse werktijden vaststellen.

Dagelijkse werktijden bij afwijkend dagdienstvenster

3.

De werkgever kan voor bepaalde functies/redacties in overleg met de vakorganisaties afspraken maken over variabele/wisselende werktijden of een afwijkend dagdienstvenster.

Roosters afspreken bij variabele/wisselende werktijden

4.

De werkgever stelt in het decentraal overleg de roosters met variabele/wisselende werktijden vast. De werktijden volgens deze roosters die vallen binnen de grenzen van het dagdienstvenster, gelden als gebruikelijk (onder meer voor de vaststelling van vakantie- of vrije dagen).

Individuele werktijden: volgens rooster of flexibel invullen

5.

Werkgever en werknemer kunnen in overleg de overeengekomen werktijd binnen het rooster vaststellen of per periode flexibel invullen.

Begrenzingen aan de arbeidsduur per dag, per week en in het weekend

6.

Werkgever en werknemer hanteren voor de normale respectievelijk individuele arbeidsduur de volgende voorschriften:

Maximaal te werken uren per Aantal uren

Dag

9

Week

45

Zaterdag/ zondag

Geen arbeid, tenzij de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt

Artikel 5.2 Flexibel werken

Flexibel werken is de combinatie van in fysieke en digitale vorm (samen)werken op kantoor, op locatie, thuis of elders. Werknemer voert zijn werk uit op een plek die op een dag en per dag kan verschillen, en die afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden.

Afspraken flexibel werken

1.

De werkgever kan in decentraal overleg afspraken maken over het flexibiliseren van werktijden in het kader van flexibel werken.

Bepalingen buiten toepassing bij flexibel werken

2.

De volgende cao-artikelen zijn niet van toepassing in het geval flexibel werken in decentraal overleg is ingevoerd:

 1. artikel 4.8 (Werktijdentoeslag);
 2. artikel 4.9 (Compensatie van overuren voor werknemers met een voltijd dienstverband);
 3. artikel 4.10 (Compensatie van meeruren en overuren voor werknemers met een deeltijddienstverband);
 4. artikel 5.1 (Gebruikelijke dagelijkse werktijden).

Compensatie van extra werkzaamheden in opdracht van de werkgever

3.

De werkgever kan in decentraal overleg afspraken maken over compensatie van extra werkzaamheden die in opdracht van werkgever worden verricht.

Administreren van vakantie en verlof bij flexibel werken

4.

Het aantal uren per verlofdag (vakantie, bijzonder verlof, feestdagen) is gelijk aan de normale arbeidsduur gedeeld door het aantal werkdagen per week, gerekend over een periode van vier weken, tenzij een afwijkende arbeidsduur is afgesproken. In dat geval is het aantal uren per verlofdag gelijk aan de dagelijkse arbeidsduur.

Flexibel werken beleid

5.

De werkgever maakt met het decentraal overleg afspraken over flexibel werken beleid.

Het flexibel werken beleid bevat onder meer afspraken over:

 1. voorwaarden thuiswerken;
 2. vergoedingsregeling;
 3. reiskostenvergoeding;
 4. arbeidsomstandigheden;
 5. evaluatie.

Oud: Een thuiswerkvergoeding bedraagt minimaal 2 euro per dag.

Nieuw: Een thuiswerkvergoeding bedraagt minimaal 2,35 euro per dag (2024) en wordt jaarlijks verhoogd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag.

Artikel 5.3 Regelingen werktijdvermindering voor oudere werknemers

A. 80/90/100-regeling

Werktijdvermindering

1.

Werkgever en werknemer kunnen in verband met persoonlijke omstandigheden of de bedrijfssituatie op basis van vrijwilligheid afspraken maken over werktijdvermindering.

Regeling Werktijdvermindering

2.

De werknemer die binnen 36 maanden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft het recht om de werktijd te verminderen tot 80% met 90% salaris en 100% pensioenopbouw (onder handhaving van de bestaande premieverdeling werkgever/werknemer).

Geen samenloop met andere regelingen

2a.

De werknemer die gebruik maakt van de Regeling Werktijdvermindering (80/90/100) heeft geen aanspraak op leeftijdsdagen en komen de volgende regelingen te vervallen:

 1. artikel 11.5
 2. artikel 12.6
 3. artikel 13.11 lid 2
 4. artikel 14.4 lid 4
 5. artikel 14.5
 6. artikel 15.4 lid 2
 7. artikel 16.10 lid 5
 8. artikel 16.10 lid 6
3.

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg kiezen voor een werktijdvermindering van maximaal 50% waarbij het salaris 9/8 en de pensioenopbouw 10/8 bedraagt van de nieuwe arbeidsduur.

Voorbeelden:

50% werken, 56,25% salaris en 62,5% pensioenopbouw.

60% werken, 67,5% salaris en 75% pensioenopbouw.

70% werken, 78,75% salaris, 87,5% pensioenopbouw.

Weigeringsgrond

4.

De werkgever kan een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering weigeren op basis van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang in de zin van de Wet flexibel werken en nadat de Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering daarvoor dispensatie heeft verleend.

Ontslag wegens reorganisatie

5.

De werknemer die binnen twee jaar na de werktijdvermindering wegens reorganisatie wordt ontslagen en vanuit deze cao aanspraak maakt op een aanvullende uitkering, ontvangt deze uitkering gebaseerd op het salaris dat van toepassing zou zijn wanneer werknemer niet zou hebben deelgenomen aan de Regeling.

Artikel 5.3 B: Generatiepact: X/Y/Z regeling

Generatiepact: streven naar jonge instroom bij uitstroom oudere werknemers

6.

Cao-partijen streven naar een gelijke instroom van nieuwe werknemers die nog geen gebruik kunnen maken van het Generatiepact als uitstroom van huidige werknemers die wel gebruik kunnen maken van het Generatiepact. In beginsel gaat het om een budget neutrale in- en uitstroom.

Regeling werktijdvermindering in het kader van het Generatiepact: XYZ-regeling

7.

De werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen 60 maanden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft;
- tot en met 31 december 2024 én voor zover met de werkgever in een onderneming met minder dan 25 werknemers overeenstemming wordt bereikt (wederzijdse vrijwilligheid), het recht om de werktijd (X) te verminderen;
- vanaf 1 januari 2025 t/m 31 december 2025 én voor zover met de werkgever overeenstemming wordt bereikt (wederzijdse vrijwilligheid), het recht om de werktijd (X) te verminderen:

 • X - tot minimaal 50% van de arbeidsduur
  (peildatum: 11 jaar voorafgaand aan de AOW gerechtigde leeftijd);
 • Z - standaard 100% pensioenopbouw
  (onder handhaving van de bestaande premieverdeling werkgever/werknemer);
 • Y - salaris van 100% min de helft van de vermindering in werktijd.

Voorbeelden:

50/75/100,

60/80/100,

70/85/100 of

80/90/100.

Geen samenloop met andere regelingen

8a.

De werknemer die gebruik maakt van het Generatiepact: XYZ-regeling maakt geen aanspraak op leeftijdsdagen en regelingen die staan beschreven in:

 1. artikel 11.5
 2. artikel 12.6
 3. artikel 13.11 lid 2
 4. artikel 14.4 lid 4
 5. artikel 14.5
 6. artikel 15.4 lid 2
 7. artikel 16.10 lid 5
 8. artikel 16.10 lid 6

Bij deelname aan de XYZ-regeling worden decentraal afgesproken arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld: gebruik mobiele telefoon, leaseauto e.d.) in principe pro rata toegepast, tenzij anders aangegeven.

8b.

Bij deelname aan de XYZ-regeling worden decentraal afgesproken arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld: gebruik mobiele telefoon, leaseauto e.d.) in principe pro rata toegepast, tenzij anders aangegeven.

Verzoek tot werktijdvermindering

9.

De werkgever kan een verzoek van werknemer tot werktijdvermindering weigeren op basis van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang in de zin van de Wet flexibel werken. De werknemer kan bij de Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering in beroep gaan tegen het besluit van de werkgever.

Een eenmaal gemaakte keuze staat vast

10.

De door de werknemer gemaakte procentuele keuze voor X blijft van toepassing tot het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd of eerdere pensionering.

Individueel financieel advies traject voor de deelnemende werknemer

11.

Werkgever biedt werknemer een individueel financieel adviestraject aan zodat aan de hand van maatwerkberekeningen de werknemer een goede keuze kan maken.

Ontslag wegens reorganisatie

12.

De werknemer die binnen twee jaar na de werktijdvermindering wegens reorganisatie wordt ontslagen en vanuit deze cao aanspraak maakt op een aanvullende uitkering, ontvangt deze uitkering gebaseerd op het salaris dat van toepassing zou zijn wanneer werknemer niet zou hebben deelgenomen aan de Regeling.

Artikel 5.4 Opbouw van vakantie- en verlofrechten

Aard van verlof Aantal dagen waarde Wordt toegevoegd aan

1 - Wettelijke vakantiedagen bij voltijd dienstverband

20

n.v.t.

verlofkaart

2 - Bovenwettelijke vakantiedagen bij voltijd dienstverband

4

1,6% van bruto jaarsalaris

PKB

3 - Bijzondere situaties (verhuizing, dokter e.d.)

1 per kalenderjaar

0,4% van bruto jaarsalaris

PKB

4 - Extra voor medewerkers in hogere salarisschalen ter compensatie van overuren NB: artikel 4.9 lid 1

3 per kalenderjaar

1,2% van bruto jaarsalaris

Kan in decentraal overleg geheel of gedeeltelijk aan PKB worden toegevoegd

5 - Bijzonder verlof bij overlijden van echtgenoot(o)te, partner, (schoon-)ouder, (adoptie/-stief)kind

Vanaf dag van overlijden tot en met dag na de begrafenis/ crematie

Doorbetaling van het salaris over de niet gewerkte uren

n.v.t.

6 - Bijzonder verlof bij overlijden van grootouder, broer/zus, zwager/schoonzus, schoonzoon/-dochter

Dag van overlijden en de dag van de begrafenis/ crematie

Doorbetaling van het salaris over de niet gewerkte uren

n.v.t.

7 - Bijzonder verlof bij huwelijk werknemer (geregistreerd partnerschap is gelijk aan huwelijk)

2

Doorbetaling van het salaris over de niet gewerkte uren

n.v.t.

8 - Feestdag op Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Feestdagen die vallen op werkdagen heeft werknemer vrij met behoud van loon.

Doorbetaling van het salaris. Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt. Voor zover deze feestdagen vallen op werkdagen waarop door de betrokken werknemer wordt gewerkt, wordt over deze dagen het salaris doorbetaald.

In decentraal of individueel overleg kunnen maximaal 2 feestdagen worden omgewisseld voor andere dagen, onder de voorwaarde dat werknemer op de geruilde feestdag kan werken en het totaal aantal dagen vrij met behoud van loon per jaar door deze omwisseling niet meer of minder wordt.

9 - Geboorteverlof

Arbeidsduur per week

Pensioenopbouw voor de partner wordt voortgezet op basis van het reguliere salaris en de gebruikelijke verdeling premie werkgever/werknemer.

10 - Aanvullend geboorteverlof

5 keer de arbeidsduur per week

Pensioenopbouw voor de partner wordt voortgezet op basis van het reguliere salaris en de gebruikelijke verdeling premie werkgever/werknemer.

Extra verlof kopen uit het persoonlijk keuzebudget (PKB) en terugverkopen van verlofuren

11.

De werknemer kan uit zijn persoonlijk keuzebudget per kalenderjaar maximaal drie maal het wekelijks aantal overeengekomen arbeidsuren, dan wel wat in decentraal overleg binnen de eigen onderneming hierover wordt afgesproken, aan extra verlofuren kopen.

De extra verlofuren dienen binnen het kalenderjaar dat zij zijn gekocht te worden opgenomen. Verlofuren die zijn aangekocht uit het PKB, maar die niet in datzelfde jaar worden opgenomen, worden aan het eind van het jaar terug verkocht waarna het saldo wordt gestort in het PKB. Terug verkoop van verlofrechten vindt plaats tegen dezelfde waarde als deze verlofuren uit het PKB zijn aangekocht.

Artikel 5.5 Kortdurend zorgverlof

1.

De werknemer die kortdurend zorgverlof (maximaal 10 dagen per jaar) opneemt ontvangt 100% van het ongemaximeerd dagloon.

NB: Uniform loon (sv-loon) per jaar : 261 dagen = dagloon.

Artikel 5.6 Opnemen van vakantie en verlof

Vakantie aanvragen

1.

De werkgever kent een vakantie aanvraag van werknemer toe, tenzij een toekenning afbreuk doet aan het bedrijfsbelang.

Vakantie opnemen in uren

2.

De vakantie wordt opgenomen in uren. Het aantal op te nemen uren wordt in individueel overleg vastgesteld aan de hand van het voor de werknemer geldende individuele rooster.

Verlof bij bijzondere situaties: afschrijven of inhalen

3.

Verlof voor bijzondere situaties wordt in onderling overleg:

 1. afgeschreven in verlofuren of;
 2. de waarde van verlofuren afgeboekt van persoonlijk keuzebudget of;
 3. niet-gewerkte uren worden binnen vier weken ingehaald.

NB: artikel 5.4. lid 1 sub 3

Nadere regels stellen op ondernemingsniveau over vakantieopname

4.

Werkgever kan in decentraal overleg aanvullende afspraken maken over het opnemen van vakantie.

Twee collectieve vakantiedagen per kalenderjaar

5.

De werkgever kan voorafgaand aan het kalenderjaar in decentraal overleg twee wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar aanwijzen als verplichte vakantiedag.

Artikel 5.7 Werktijdvermindering voor het verlenen van mantelzorg

Indien werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over werktijdvermindering met als doel de werknemer in staat te stellen tot het verlenen van mantelzorg, dan geldt het volgende recht gedurende maximaal 26 weken:

 • 80% werken, 85% loon en 100% voortzetting pensioenopbouw voor de werknemer die niet langer dan 10 jaar verwijderd is van de eerste dag van de maand waarin de AOW wordt ontvangen.
 • 80% werken, 85% loon en voortzetting van de pensioenopbouw op basis van 85% van het loon voor de werknemer die langer dan 10 jaar verwijderd is van de eerste dag van de maand waarin de AOW wordt ontvangen.

Er is sprake van mantelzorg indien de werknemer meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden zorgt voor partner, kind, familielid of vriend. Op het recht op werktijdvermindering ten behoeve van het verlenen van mantelzorg kan slechts eenmaal gedurende de looptijd van de cao een beroep worden gedaan.