CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Artikel 1.1 Basisregeling

Basisregeling: basisbepalingen en functiegroepbepalingen

Deze basisregeling bestaat uit zgn. basisbepalingen en functiegroepbepalingen.

Basisregeling; afwijking mogelijk ten gunste van de werknemer

1.

Deze cao bevat een basisregeling aan arbeidsvoorwaarden. Van deze basisregeling kan worden afgeweken ten gunste van de werknemer.

Soort bepaling Voor wie

Basisbepalingen (Hoofdstukken 1 tot en met 9)

Alle werknemers in de zin van de cao

Functiegroep bepalingen (Hoofdstukken 10 tot en met 17)

Werknemers in de zin van de cao, van wie de functie is ingedeeld in de functiegroep waarop de betreffende bepalingen betrekking hebben.

De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op of, waar dat is aangegeven, in afwijking van het bepaalde in de basisbepalingen.

In decentraal overleg kan worden afgeweken van de onderwerpen die in deze cao daartoe zijn benoemd. (Bijlage 1).

Artikel 1.2 Duur van de cao

Deze cao geldt van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025 en eindigt na het verstrijken van de looptijd van rechtswege zonder dat opzegging door één of meer partijen, betrokken bij deze cao, is vereist.

De beëindiging van deze cao heeft geen betrekking op de geldingsduur van:

Onderwerp Artikelnummer

Regeling Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

8.2

Stichting Bedrijfstakbureau

18.1

Werkgeversbijdrage

Deze artikelen hebben een geldingsduur van vijf jaar. De termijn gaat in op de ingangsdatum van de cao.

19.6

Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering

Dit artikel heeft een geldingsduur van vijf jaar en wel van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028

18.2

Artikel 1.3 Contractsbepalingen

Dispensaties

1.

Dispensatie tot afwijking van deze overeenkomst, verleend tijdens de duur van voorafgaande collectieve arbeidsovereenkomsten, blijft van kracht voor de duur van de verleende dispensatie, doch ten hoogste voor vijf jaar.

Afspraken m.b.t. afwijking van de cao, gemaakt in decentraal overleg

2.

Afspraken op ondernemingsniveau die met het decentraal overleg zijn gemaakt tijdens de duur van voorafgaande collectieve arbeidsovereenkomsten die afwijken van deze cao, blijven van kracht totdat sprake is van wijziging van de betreffende afspraken op ondernemingsniveau resp. van wijziging van de regeling in de cao waarop de betreffende afspraken op ondernemingsniveau betrekking hebben (zie definitie “Decentraal overleg”).

Toetreding van nieuwe contractanten

3.

Wanneer gedurende het bestaan van deze overeenkomst een werkgevers- of werknemersvereniging in de uitgeverijsector zich als contractant aanmeldt, zullen de gezamenlijke partijen bij deze overeenkomst deze vereniging de gelegenheid geven tot deze overeenkomst toe te treden, indien zij voldoet aan de eisen, die ook aan de andere contractanten worden gesteld.

Nieuwe ontwikkelingen

4.

Partijen bij deze cao treden gedurende de looptijd van de cao met elkaar in overleg bij wetswijzigingen die inhoudelijke gevolgen hebben voor één of meer artikelen in de cao dan wel voor de cao zelf.

Artikel 1.4 Definities

Voor de leesbaarheid is gekozen voor de termen ‘hij’, ‘werkgever’ en ‘werknemer’. Deze termen zijn in deze cao niet als genderspecifieke termen bedoeld, maar genderneutraal.

Toegekende rechten die in deze cao worden aangeduid in tijd en/of geld hebben betrekking op een voltijd (fulltime) dienstverband (normale arbeidsduur). Werknemer met een deeltijd (parttime) dienstverband heeft deze rechten naar rato.

A

Avonddienst Dagbladjournalisten

1.

50% of meer van diensttijd valt tussen 18.00 uur en 24.00 uur.

B

Basisbepalingen

2.

Hoofdstukken 1 tot en met 9

Boven-cao-medewerkers

3.

Werknemers van wie de functie is ingedeeld in een hoger functieniveau dan de functieniveaus waarop het voor de betreffende functiegroep toepasselijke salarisgebouw in de cao betrekking heeft.

Beginnende Dagbladjournalisten

4.

Journalisten met HBO-vooropleiding, al of niet met ervaring in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties (Categorie A) en academici (afgeronde universitaire studie aan één der instellingen van hoger onderwijs) (Categorie B), die een einddiploma van de erkende opleidingen voor de journalistiek (of master opleiding journalistiek) of een vergelijkbaar werk- en denkniveau nog niet hebben behaald.

Bureauredacteur Dagbladjournalisten

4.

Een bureauredacteur is hoofdzakelijk werkzaam op de redactie, verricht redactionele werkzaamheden, maar doet niet of nauwelijks eerstehands verslag van gebeurtenissen. De bureauredacteur heeft onder andere coördinerende taken: zo ontvangt en bewerkt hij teksten, selecteert wat er wordt gepubliceerd en zet nieuwe schrijfopdrachten uit. Hij onderhoudt het contact met redacteuren, maar schrijft ook zelf teksten. Het kan ook voorkomen dat hij berichten afkomstig van buitenlandse bronnen moet vertalen. Door de coördinerende functie van de bureauredacteur en de taak als bewaarder van contacten fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor redacteuren, lezers, freelancers en andere betrokkenen.

C

Chef-redacteur Huis-aan-huisbladen

5.

De journalist die krachtens zijn aanstelling door de werkgever verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud van een huis-aan-huisblad en in samenhang hiermee formeel hiërarchisch leiding geeft aan ten minste 3 journalisten, of de journalist die met deze taak is belast.

D

Dagdienstvenster

6.

Voor de werknemer geldende gebruikelijke dagelijkse werktijden tussen 7.00 uur en 19.00 uur van maandag t/m vrijdag

Decentraal overleg

7.

Overleg tussen de werkgever en het op basis van de Wet op de ondernemingsraden ingestelde medezeggenschapsorgaan in de onderneming, dat plaatsvindt overeenkomstig de afspraken gemaakt in deze cao en eventuele interne aanvullende afspraken ten behoeve van de onderneming.

Voor alle in het kader van de cao decentraal gemaakte afspraken geldt dat er in principe sprake moet zijn van een begin- en een einddatum, onverminderd de mogelijkheid dat decentraal gemaakte afspraken zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De einddatum van de decentrale afspraken behoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn aan de einddatum van de cao. Bij het bereiken van de einddatum van de decentrale regeling en/of van de cao worden de decentraal gemaakte afspraken in beginsel gecontinueerd totdat sprake is van wijziging van de betreffende bepaling of regeling in de cao (zie ook artikel 1.3 lid 2).

Decentraal overleg hoofdstukken 13 tot en met 16 (Journalisten)

8.

Overleg tussen de uitgever en de op basis van hoofdstuk 13 t/m 16 dan wel het redactiestatuut ingestelde medezeggenschapsorganen Redactieraad, Redactiecommissie of Redactievertegenwoordiging van de uitgave(n).

Deeltijd dienstverband

9.

Een dienstverband met minder uren dan de normale arbeidsduur.

F

Flexibel werken

10.

Flexibel werken is de combinatie van in fysieke en digitale vorm (samen)werken op kantoor, op locatie, thuis of elders. Werknemer voert zijn werk uit op een plek die op een dag en per dag kan verschillen, en die afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden.

Functiegroepbepalingen (Hoofdstukken 10 tot en met 17)

11.

Bepalingen in deze cao die uitsluitend gelden voor werknemers in de zin van de cao, van wie de functie is ingedeeld in de functiegroep waarop de betreffende bepalingen betrekking hebben.

H

Hoofdredacteur

12.

Journalist, die krachtens zijn schriftelijke aanstelling door daartoe statutair bevoegde organen van de uitgever verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het redactionele gedeelte van de uitgave, en leiding geeft aan de redactie.

Huis-aan-huisblad

13.

Elk onder eigen naam periodiek verschijnend gratis huis-aan-huis verspreid blad, primair gericht op de behoefte van de advertentiemarkt en bestaande uit zowel redactie- als advertentiepagina’s of combinaties daarvan.

I

Individuele arbeidsduur

14.

Het gemiddeld aantal uren per week dat met de individuele werknemer in diens arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Werkgever en werknemer kunnen een individuele arbeidsduur afspreken die afwijkt van de normale arbeidsduur.

Een individuele arbeidsduur die langer is dan de normale arbeidsduur mag, in voorkomende gevallen en met wederzijds goedvinden, worden afgesproken tot en met maximaal gemiddeld 40 uur per week.

Individueel overleg

15.

Overleg tussen werkgever en de individuele werknemer dat plaatsvindt overeenkomstig de afspraken gemaakt in deze cao en eventuele aanvullende afspraken binnen de onderneming.

Inleenkrachten

16.

Medewerkers werkzaam op basis van payroll-constructies en uitzendkrachten.

J

Jaarsalaris

17.

12 (twaalf) maal het salaris

Journalist

18.

De werknemer die als hoofdberoep journalistieke werkzaamheden verricht.

Journalistieke werkzaamheden

19.

Het meewerken aan de redactionele samenstelling van de inhoud van één (of meer) uitgave(n) voor zover deze inhoud bestaat uit nieuwstijdingen, beeld, verslagen en/of artikelen, zoals o.m. beschreven in de in de hoofdtukken 13 t/m 16 van deze cao behorende functiegebouwen.

L

Leerling-Dagbladjournalisten

20.

Journalisten met een HAVO/VWO-vooropleiding, hebben geen ervaring in bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties, volgen praktijktraining en/of theoretische scholing en hebben het einddiploma van de erkende opleidingen voor de journalistiek (of master opleiding journalistiek) nog niet behaald.

Leerling-journalist / instromer Huis-aan-huisbladen

21.

De journalist die bij een werkgever zowel praktijktraining als theoretische scholing ontvangt, ter verkrijging van het werkniveau, behorend bij functieniveaugroep A en B.

Niet als leerling-journalist/instromer wordt beschouwd degene die het einddiploma van een school voor de journalistiek heeft behaald.

M

Meeruren

22.

Extra uren waarin door werknemers met een deeltijd dienstverband in opdracht van werkgever arbeid wordt verricht boven de met hen overeen gekomen individuele arbeidsduur tot aan de normale arbeidsduur.

N

Nachtdienst Dagbladjournalisten

23.

50% of meer van diensttijd valt tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

Normale arbeidsduur werknemers

24.

Bij een voltijd dienstverband bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 144 uur per vier weken (gemiddeld 36 uur per week).

Normale arbeidsduur Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU)

25.

Een normale arbeidsduur gemiddeld 144 uur per vier weken (gemiddeld 36 uur per week).

Normale arbeidsduur Dagbladjournalisten (DBJ)

26.

Een normale arbeidsduur van gemiddeld 152 uur per 4 weken gemiddeld (38 uur per week).

Normale arbeidsduur Huis-aan-huisbladjournalisten

27.

Een normale arbeidsduur van gemiddeld 152 uur per 4 weken (gemiddeld 38 uur per week).

Normale arbeidsduur Journalisten

28.

Voor journalisten met een voltijd dienstverband, van wie de functie niet valt onder het functiegebouw Dagbladjournalisten of Huis-aan-huisbladjournalisten, bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 144 uur per vier weken (gemiddeld 36 uur per week).

Normale arbeidsduur Publiekstijdschriften- en Opinieweekbladjournalisten (PUOP)

29.

Een arbeidsduur van gemiddeld 144 uur per vier weken (36 uur per week).

Normale arbeidsduur Sportjournalisten

30.

Bij een voltijd dienstverband bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 144 uur per vier weken (gemiddeld 36 uur per week).

Normale arbeidsduur Vaktijdschrift journalisten

31.

Bij een voltijd dienstverband bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 144 uur per vier weken (gemiddeld 36 uur per week).

O

Oproepkrachten

32.

Werknemers die als oproepkracht beschikbaar zijn en op afroep werkzaamheden verrichten bij de werkgever, met dien verstande dat de betaling van salaris en vakantietoeslag en de toekenning van vakantiedagen plaatsvinden op basis van deze cao, uitsluitend over de gewerkte uren, onverminderd het bepaalde in artikel 7:628a BW.

Overleg met vakorganisatie(s)

33.

Overleg tussen werkgever en één of meerdere vakorganisaties betrokken bij deze cao, op basis van cao-afspraken en afspraken op bedrijfsniveau. Betrokken vakorganisaties kunnen afspreken dat de bespreking wordt overgelaten aan het decentraal overleg.

Overmatige werktijd Dagbladjournalisten

34.

De tijd gedurende welke de journalist in het tijdvak van vier aaneengesloten weken langer heeft gewerkt dan de normale arbeidsduur.

Overmatige werktijd Huis-aan-huisbladjournalisten

35.

De tijd gedurende welke de journalist in het tijdvak van vier aaneengesloten weken langer heeft gewerkt dan de normale arbeidsduur.

Overuren bij individuele arbeidsduur langer dan de normale arbeidsduur

36.

Voor werknemers met een individuele arbeidsduur die langer is dan de normale arbeidsduur geldt als referentie voor de overschrijding: de individuele arbeidsduur.

In overleg met de bij de cao betrokken vakorganisaties, tenzij met de betrokken vakorganisaties wordt afgesproken dat de bespreking wordt overgelaten aan de medezeggenschap, kan voor de vaststelling van de overschrijding een andere referteperiode worden overeengekomen.

Overuren bij deeltijd dienstverband

37.

De extra uren waarin in opdracht van werkgever arbeid wordt verricht waarmee een tijdvak van negen uur per dag wordt overschreden (artikel 5.1 lid 6).

P

Persoonlijk keuze budget (PKB)

38.

Het jaarlijks bruto bedrag dat de individuele werknemer in de periode januari - december maandelijks in 12 gelijke termijnen opbouwt dat de werknemer in staat stelt zijn arbeidsvoorwaarden op maat in te richten en af te stemmen op de eigen persoonlijke situatie.

R

Rechtspositie Huis-aan-huisbladjournalisten

39.

Het geheel van rechten en plichten, waarop de betrokken journalist op grond van wetten, cao, interne ondernemingsgebruiken en de individuele arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken en de voor de betrokken journalist geldende werkomstandigheden in de zin zoals deze in het overleg tussen werkgevers en vertegenwoordigend overleg en/of werknemersorganisaties aan de orde kunnen komen.

Redactieleiding Huis-aan-huisbladen

40.

De chef-redacteur, waarnemend chef-redacteur, of journalist die belast is met de algemene redactionele leiding.

Reorganisatie

41.

Iedere wijziging in de organisatie- en/of productiestructuur van de onderneming, waarbij onmiddellijk of binnen afzienbare tijd te verwachten is dat arbeidsplaatsen van werknemers binnen de onderneming sterk zullen wijzigen dan wel komen te vervallen.

Reorganisatie Journalistieke functies

42.

Opheffing van een zelfstandig uitgave, samensmelting/fusie, samenwerking met een andere uitgever, dan wel anderszins

Reorganisatie Huis-aan-huisblad journalisten

43.

Opheffing van een zelfstandig huis-aan-huisblad, alsmede overdracht van de eigendomsrechten van het blad waarvoor de journalist werkzaam is, samensmelting van of samenwerking met een andere onderneming, dan wel andere vergelijkbare wijzigingen in de organisatie, die belangrijke gevolgen hebben voor de rechtspositie van de journalist.

Roostervrije tijd

44.

Instrument om bij de inzet van werkroosters per vooraf overeengekomen periode de individuele arbeidsduur te kunnen handhaven. In geval van werken in roosters met wisselende werktijden wordt door het vooraf inplannen van roostervrije tijd voorkomen dat per overeengekomen periode de individuele arbeidsduur wordt overschreden. Als gevolg van de toepassing van roostervrije tijd werkt de werknemer precies zoveel uren als m.b.t. zijn individuele arbeidsduur is overeengekomen.

Ruilwaarde verlof uur

45.

De waarde van een verlof uur die gelijk is aan het uurloon.

S

Salarisschalen

46.

De op de normale arbeidsduur gebaseerde salaristabellen in deze cao.

Salaris

47.

Op basis van het schaalsalaris en eventuele vaste toeslagen en de overeengekomen individuele arbeidsduur vast overeengekomen bruto beloning per maand.

Het salaris is de basis voor de vakantietoeslag en voor het persoonlijk keuzebudget.

Schaalsalaris

48.

Het bruto bedrag per maand conform de salarisschalen in deze cao gebaseerd op een normale arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week bij een voltijd dienstverband.

Het schaalsalaris is de basis voor eventuele toeslagen als bedoeld in deze cao. Met uitzondering van de schaalsalarissen voor de functiegroep Dagbladjournalisten en voor de functiegroep Huis-aan- huisbladjournalisten zijn alle schaalsalarissen gebaseerd op een normale arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week bij een voltijd dienstverband.

Schaalsalaris dagblad en Huis-aan-huisblad journalisten

49.

Het bruto bedrag per maand conform de salarisschalen in deze cao gebaseerd op een normale arbeidsduur van gemiddeld 152 uur per vier weken bij een voltijd dienstverband.

Schaalsalaris bij individuele arbeidsduur langer dan de normale arbeidsduur

50.

Een overeengekomen individuele arbeidsduur die langer is dan de normale arbeidsduur leidt tot een pro rata verhoging van het schaalsalaris.

Een op grond van artikel 3.2 lid 2 van de cao overeengekomen individuele arbeidsduur die korter is dan de normale arbeidsduur leidt tot een pro rata verlaging van het schaalsalaris.

T

Trainee

51.

Een trainee is een werknemer in opleiding en ontvangt bij journalistieke werkzaamheden ten minste het salaris van een leerling-journalist of beginnend journalist en bij overige werkzaamheden ten minste het salaris dat behoort bij de daarbij passende referentiefunctie.

U

Uitgever

52.

De natuurlijke of rechtspersoon, die zelfstandig opereert op een lezers- en advertentiemarkt, en die als kernactiviteit met verantwoordelijkheid voor de inhoud informatieproducten vervaardigt, waarvan de inhoud redactioneel is bewerkt en/of verrijkt, in alle mediumtype onafhankelijke verschijningsvormen, uitsluitend met het doel om die inhoud van dat product openbaar te maken.

Daarnaast is uitgever: de onderneming die in een groep verbonden is met een uitgever (als hiervoor omschreven) van dagbladen, en die voor meer dan 60% van haar productie haar eigen dagbladen drukt (Dagbladuitgeverijbedrijf).

Voor de beoordeling of de activiteiten van een onderneming vallen onder die van een ‘uitgever in de zin van de cao’, zoals hierboven bedoeld, kan ook worden aangeknoopt bij de internationale Standaard Bedrijfsindeling, die door CBS en de KvK worden gehanteerd.

Uitgever zijn in elk geval ondernemingen die op grond van de SBI 2008 zijn ingedeeld in de categorieën met de volgende codes:

  • 58.11 Uitgeverijen van boeken
  • 58.13 Uitgeverijen van kranten
  • 58.14 Uitgeverijen van tijdschriften

Of de uitgevers die onder deze SBI-codes zijn geclassificeerd ook daadwerkelijk uitgever zijn ‘in de zin van de cao’ hangt af van het feit of de activiteiten van de uitgever voldoen aan de omschrijving in de cao.

Of de uitgever in de zin van de cao ook ‘werkgever’ is in de zin van de cao hangt af van het feit of er personeel in dienst is. Wie als uitgever aan de definitie voldoet maar geen werknemers in dienst heeft, is weliswaar uitgever in de zin van de cao, maar geen ‘werkgever in de zin van de cao’.

Uitgever Journalistieke onderwerpen

53.

Uitgever waaronder mede begrepen de hoogste vertegenwoordiger binnen de organisatie die bevoegd is om ter zake overleg te plegen.

Uurloon

54.

12 x het salaris, gedeeld door 52 x de individuele arbeidsduur.

V

Vakantiehulp

55.

Werknemers die als vakantiehulp zijn aangenomen, waaronder wordt verstaan een ieder die, ongeacht het aantal wekelijkse arbeidsuren, zich verbindt tot het verrichten van niet-beroepsmatige arbeid in de onderneming bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke de duur van drie maanden niet te boven mag gaan. Voor 18-jarigen en jonger mag de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per vakantieperiode een termijn van twee maanden niet overschrijden.

Vakorganisatie(s)

56.

Vereniging(en) van werknemers betrokken bij deze cao.

Vaste toeslagen

57.

Werktijdentoeslag (artikel 4.8 lid 1), individuele toeslag (artikel 4.6 lid 3) en inconveniëntietoeslag (artikel 13.7).

Onder vaste toeslag worden in deze cao niet begrepen: vakantietoeslag (artikel 4.11) en overwerkvergoeding (artikel 4.9 en 4.10).

De vaste toeslag wordt gebaseerd op het schaalsalaris. Zodra de situatie waarop het recht op de vaste toeslag is gebaseerd eindigt, geldt het schaalsalaris.

Op ondernemingsniveau kunnen andere loonbestanddelen worden aangemerkt als vaste toeslag (‘Bedrijfseigen toeslagen’).

Verlof-/ vakantiedag opbouw (vaststelling)

58.

Bij opbouw van de vakantierechten bedraagt de waarde van één verlof-/vakantiedag uitgedrukt in uren: de individuele arbeidsduur gedeeld door vijf.

Verlof-/ vakantiedag (opname)

59.

Bij opname van verlof/vakantie worden zoveel uren afgeschreven als anders op die dag, zonder opname van verlof, zou zijn gewerkt (artikel 5.8 lid 2). Verlof wordt altijd afgeschreven in uren.

Voltijd dienstverband

60.

Dienstverband met een normale arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week of langer

Voltijd dienstverband Huis-aan-huisbladjournalisten

61.

Dienstverband voor de journalist, van wie de functie valt onder het functiegebouw Huis-aan-huisbladjournalisten, met een normale arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week in een 5-daagse werkweek.

Voltijd dienstverband sportjournalisten

62.

Dienstverband voor de journalist, van wie de functie valt onder het functiegebouw Dagbladjournalisten en die is aangesteld als sportjournalist, met een normale arbeidsduur van gemiddeld 144 uur per vier weken.

W

Waarnemend Chef-redacteur Huis-aan-huisbladen

63.

De journalist die aangewezen is om in voorkomende gevallen ter vervanging van de chef-redacteur de dagelijkse leiding van de redactie op zich te nemen.

Werkgever

64.

De uitgever bij wie de werknemer in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst.

Werknemer

65.

Persoon die, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 van de cao, op basis van een arbeidsovereenkomst, in dienst is van de werkgever.