CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Functies en salariëring

Artikel 4.1 Functiegebouwen en salarisgebouwen

Functiegebouw binnen de onderneming

1.

De functies en bijbehorende functieomschrijvingen binnen de onderneming worden vergeleken met de in de cao beschreven referentiefuncties en ingedeeld in de functieniveaumatrix (functiegebouw).

Functiewaardering, functiegebouwen en salarisgebouwen op basis van de cao

2.

Deze cao kent verschillende functiegebouwen met functieniveaus die zijn gebaseerd op een erkende functiewaarderingsmethode (Bakkenist). De functiegebouwen worden onder verantwoordelijkheid van cao-partijen bijgehouden door de systeemhouder. Aan elk functieniveau is een salarisschaal gekoppeld.

Functiewaardering, functiegebouw en/of salarisgebouw op basis van afspraken binnen de onderneming

3.

De werkgever mag na toestemming van de Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering een eigen door de ondernemingsraad goedgekeurde methode van functiewaardering en/of salarisgebouw toepassen.

Toestemming wordt verleend wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. wanneer een door cao-partijen erkende functiewaarderingsmethode wordt gebruikt;
 2. wanneer uitsluitend een eigen bezwaar- en beroepsprocedure van toepassing is;
 3. wanneer de salarissen per functieniveau ten minste gelijk zijn aan de cao-salarissen per functieniveau.

Salarisverhoging

4.

De salarissen en de salarisschalen worden als volgt aangepast:

 • per 1 januari 2024: € 160,- en daarna 2,0% structureel
 • per 1 januari 2025: € 80,- en daarna 1,5% structureel

Artikel 4.2 Aanstelling op een functie; indeling van een functie

Vaststelling van het toepasselijke functieniveau en salarisschaal

1.

De werkgever vergelijkt de functieomschrijving van de werknemer met de referentiefuncties in de functiegebouwen van de cao. De referentiefunctie met de meeste vergelijkbare taken en verantwoordelijkheden bepaalt het niveau van de functie en de bijbehorende salarisschaal. De vastgestelde referentiefunctie en de indeling in de salarisschaal wordt schriftelijk medegedeeld aan de werknemer.

Naast de basisbepalingen van de cao gelden ook functiegroepbepalingen

2.

Naast de basisbepalingen in hoofdstuk 1 t/m 9 zijn ook de functiegroepbepalingen van de vastgestelde referentiefunctie in het functiegebouw op de werkgever en werknemer van toepassing.

Bezwaar tegen indeling van de functie

3.

Werknemer kan bezwaar indienen tegen het indelingsbesluit. De bezwaarprocedure binnen de onderneming is van toepassing en bij het ontbreken daarvan geldt de procedure in de betreffende functiegroepbepaling(en).

Artikel 4.3 Vaste salariëring

Salariëring op basis van vakvolwassenheid

Werknemer die voldoet aan de functie-eisen ontvangt minimaal het beginsalaris van de schaal gekoppeld aan de functieniveaugroep.

Artikel 4.4 Variabele salariëring

Mogelijkheid tot het afspreken van variabele salariëring

Werkgever kan naast het vaste salaris ook een ondernemings- en werknemersprestatie afhankelijk variabel salaris aan werknemer toekennen. Over variabele salarissen moeten vooraf in het decentraal overleg afspraken zijn gemaakt.

Artikel 4.5 Salariëring van verkoopfuncties

Mogelijkheid tot belonen binnen een bepaalde bandbreedte

1.

Werkgever kan in decentraal overleg afspraken maken over een lager vast salaris (bijvoorbeeld 80%) van het salaris conform de indeling zoals beschreven in artikel 4.2 met een aanvullend variabel salaris voor één of meerdere verkoopfuncties.

Voorwaarden:

 1. vastgestelde criteria voor prestatiegerichte beloning tussen vast en vast plus variabel salaris (bijvoorbeeld minimum 80% en maximum 120%);
 2. vaste salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon;
 3. bij normaal presteren wordt 100% salaris toegekend;
 4. pensioenopbouw (voor zover fiscaal toegestaan) en vaste salariscomponenten worden ongewijzigd toegekend op basis van 100% van het salaris, conform de indeling zoals beschreven in artikel 4.2.

Artikel 4.6 Salariëring bij wijziging van het individuele functieniveau

Indeling in de nieuwe salarisschaal

1.

Een nieuwe of een opnieuw gewaardeerde functie met een ander functieniveau wordt ingedeeld in de salarisschaal die bij het nieuwe functieniveau hoort.

Promotie

2.

Werknemer ontvangt bij indeling in een hogere salarisschaal de standaardverhoging van de nieuwe schaal totdat het maximum van de hogere salarisschaal is bereikt.

Toekenning van individuele toeslag

3.

Werknemer ontvangt een individuele toeslag van het gehele verschil tussen het huidige (hogere) salaris en het (lagere) maximumsalaris van de salarisschaal waar de nieuwe of opnieuw gewaardeerde functie is ingedeeld. Afbouw van deze toeslag is mogelijk na gemaakte afspraken tussen werkgever en vakorganisaties. Deze partijen kunnen afspreken het overleg hierover over te laten aan het decentraal overleg.

Vrijwillige teruggang in functie

4.

Werknemer, die vrijwillig een nieuwe functie uitvoert die ingedeeld is in een lagere salarisschaal, heeft geen recht op een individuele toeslag.

Artikel 4.7 Periodieke salarisverhoging

Standaard verhoging na beoordeling

1.

Werknemer ontvangt na een beoordeling bij standaard functioneren een standaard salarisverhoging totdat het maximum van zijn salarisschaal is bereikt. Het wel of niet toekennen van salarisverhoging kan afhankelijk worden gemaakt van een beoordeling met vooraf vastgestelde voorwaarden.

De functiegroepen dagbladjournalisten en huis-aan-huisbladjournalisten kennen een eigen beoordelingssystematiek.

Standaard verhoging indien geen beoordeling

2.

Werknemer ontvangt bij het ontbreken van een beoordeling jaarlijks per 1 januari de standaard salarisverhoging (salarisstap) totdat het maximum van zijn salarisschaal is bereikt. Op decentraal niveau kan een andere datum worden vastgesteld.

Geen standaard verhoging bij langdurige afwezigheid

3.

Werknemer ontvangt geen standaard salarisverhoging wanneer door langdurige afwezigheid geen beoordeling kan plaatsvinden, tenzij:

 1. een salarisverhoging voortvloeit uit de Wet Minimumloon;
 2. werknemer de functie van leerling-journalist, beginnende journalist (functiegroep Dagbladjournalisten) of leerling (functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten) uitoefent.

NB: artikel 13.3, 13.4 en 16.5

Artikel 4.8 Werktijdentoeslag

Buiten het dagdienstvenster geldt de werktijdentoeslag

1.

Werknemer ontvangt voor de volgende gewerkte uren een toeslag op zijn schaalsalaris:

Gewerkte uren Werktijdentoeslag

07:00 - 19:00

geen

19:00 - 07:00

25%

Dit artikellid geldt niet voor ondernemingen waar in decentraal overleg afspraken zijn gemaakt over flexibilisering van werktijden bij hybride werken.

Afspreken van een ander toeslagpercentage

2.

Werkgever en vakorganisaties kunnen een ander percentage aan werktijdentoeslag vaststellen. Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

Vervallen en/of afbouw van de werktijdentoeslag

3.

Werknemer die vijf jaar een werktijdentoeslag heeft ontvangen maakt na het vervallen van deze toeslag aanspraak op een evenredige jaarlijkse afbouw gedurende vijf jaar. Werkgever en vakorganisaties kunnen andere afbouwafspraken vaststellen. Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

1e jaar na vervallen werktijdentoeslag

100% werktijdentoeslag

2e jaar na vervallen werktijdentoeslag

80% werktijdentoeslag

3e jaar na vervallen werktijdentoeslag

60% werktijdentoeslag

4e jaar na vervallen werktijdentoeslag

40% werktijdentoeslag

5e jaar na vervallen werktijdentoeslag

20% werktijdentoeslag

6e jaar na vervallen werktijdentoeslag

Geen recht meer op werktijdentoeslag

Artikel 4.9 Compensatie van overuren voor werknemers met een voltijd dienstverband

1.

Werknemers waarvan de functie is ingedeeld in onderstaande salarisschalen ontvangen extra verlof-/vakantiedagen ter compensatie van overuren.

Voor wie Recht op

Werknemers ingedeeld in de volgende salarisschalen:

drie extra verlof-/vakantiedagen. De waarde van deze drie extra verlof-/vakantiedagen (1,2% van het salaris) kan in decentraal overleg door de werkgever geheel of gedeeltelijk worden toegevoegd aan het persoonlijk keuzebudget.

Salarisschaal

Hoofdstuk 11: 6 of hoger

Hoofdstuk 12: H of hoger

Hoofdstuk 14: 4, 5, A t/m C

Hoofdstuk 15: D of hoger

Hoofdstuk 17: H of hoger

2.

Werkgever en vakorganisaties kunnen afspreken dat de compensatie voor overuren wordt omgezet in tijd-voor-tijd of in geld wordt uitbetaald. Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

3.

Werknemers waarvan de functie is ingedeeld in onderstaande salarisschalen ontvangen compensatie van overuren in vrije tijd (uur voor uur).

Voor wie Recht op

Werknemers ingedeeld in de volgende salarisschalen:

Compensatie van overuren. Compensatie van overuren vindt plaats in vrije tijd (uur voor uur).

Salarisschaal

Hoofdstuk 11: 1 t/m 5

Hoofdstuk 12: A t/m G

Hoofdstuk 14: 1 t/m 3

Hoofdstuk 15: B, C

Hoofdstuk 17: A t/m G

4.

Werkgever en vakorganisaties kunnen afspreken dat de compensatie voor overuren wordt uitbetaald. Overuren worden uitbetaald tegen het geldende uurloon plus een % overwerktoeslag uit onderstaande tabel.

Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

Overwerk op % overwerktoeslag

Maandag tot en met vrijdag

30%

Zaterdag

50%

Zondag

100%

5.

Werkgever en vakorganisaties kunnen afspreken dat de compensatie voor overuren voor werknemers waarvan de functie is ingedeeld in de salarisschalen van lid 3 wordt vastgesteld op drie extra verlof-/vakantiedagen. Deze partijen kunnen afspreken het overleg over te laten aan het decentraal overleg.

6.

Compensatie van overuren wordt in vrije tijd opgenomen:

 • overuren van januari t/m november: binnen hetzelfde kalenderjaar;
 • overuren van december: uiterlijk volgend kalenderjaar.

Overuren die niet in vrije tijd zijn opgenomen worden uitbetaald in december of wordt op verzoek van werknemer op basis van een decentrale afspraak als percentage van het salaris uitbetaald via het persoonlijk keuzebudget.

7.

Voor overuren buiten het dagdienstvenster is zowel de compensatie van overuren als de werktijdentoeslag van toepassing.

NB: artikel 4.8 lid 1

Artikel 4.10 Compensatie van meeruren en overuren voor werknemers met een deeltijd dienstverband

Compensatie van meeruren in vrije tijd of geld

1.

Werknemer met een deeltijd dienstverband ontvangt in voorafgaand overleg compensatie van meeruren in vrije tijd (uur voor een uur) of in geld. Uitbetaalde meeruren worden meegenomen in de berekening van vakantietoeslag en opbouw van vakantiedagen én uitbetaald bij de eerstvolgende salarisbetaling.

Afbeelding1

Compensatie van overuren

2.

De compensatie van overuren voor werknemers met een voltijd dienstverband is ook van toepassing op werknemers met een deeltijd dienstverband voor zover er meer wordt gewerkt dan de normale arbeidsduur.

Afbeelding1

Naast de compensatie van meeruren en overuren geldt onverminderd toepassing van de werktijdentoeslag

3.

Voor meeruren en overuren buiten het dagdienstvenster is zowel de compensatie van meeruren en overuren als de werktijdentoeslag van toepassing.

Artikel 4.11 Vakantietoeslag

Vakantietoeslagjaar

1.

De vakantietoeslag wordt berekend over een kalenderjaar.

Grondslag en hoogte van de vakantietoeslag

2.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het in het kalenderjaar genoten bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt gebaseerd op het salaris en in geval van ziekte op de salarisdoorbetaling bij ziekte.

Artikel 16 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag is onverminderd van toepassing.

Het bedrag van de vakantietoeslag wordt in 12 maandelijkse termijnen toegevoegd aan het persoonlijk keuzebudget.