Leeswijzer

Leeswijzer

Er gelden basisbepalingen en functiegroepbepalingen

Voor werknemer en werkgever gelden zowel de algemene basisbepalingen als specifieke functiegroepbepalingen.

De arbeidsvoorwaarden in deze cao bestaan uit zgn. basisbepalingen (hoofdstukken 1 t/m 9), die gelden voor alle werknemers die onder de cao vallen, en zgn. functiegroepbepalingen (hoofdstukken 10 t/m 17) , die alleen betrekking hebben op de werknemers die onder een bepaalde functiegroep vallen. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op de basisbepalingen, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen!

De cao is een basisregeling. Er zijn daarnaast afspraken op ondernemingsniveau mogelijk

De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Op veel onderwerpen biedt de cao echter de mogelijkheid om op ondernemingsniveau van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met het decentraal overleg of met de individuele werknemer.

De cao is te raadplegen op de website: uitgeverijbedrijf.nl

De website biedt de mogelijkheid om per artikel of onderwerp te worden doorgelinkt naar van toepassing zijnde regelgeving, documenten, formulieren en/of modellen.

Tekstversie

De tekst van de cao is laatstelijk aangepast per 20 maart 2024.

Amsterdam, april 2024