CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Inzetbaarheid, scholing en opleiding

Artikel 7.1 Duurzame inzetbaarheid van de werknemer

Algemene bepaling

-.

Werknemers krijgen te maken met organisatieveranderingen, wisselen vaker van baan en werken langer door. Daarnaast is er meer behoefte aan autonomie en zeggenschap over de inhoud van hun werk. Door deze ontwikkelingen is het zowel voor bedrijven als voor werknemers van belang dat zij hun werk vitaal, competent, betrokken en met plezier kunnen doen.

Dit vraagt om toename van kennis, vaardigheden, competenties en flexibiliteit van werknemers en een bijpassende investering van werknemers en werkgevers in tijd en geld, in permanente scholing en ontwikkeling.

Werkgever en het decentraal overleg zullen ondernemingsbeleid voor duurzame inzetbaarheid ontwikkelen, vorm geven, evalueren en onderhouden.

Van zowel werkgevers als werknemers wordt een actieve bijdrage verwacht aan duurzame inzetbaarheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

1.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het handhaven van de inzetbaarheid van werknemer.

Jaarlijks onderwerp van gesprek

2.

Werkgever en werknemer bespreken jaarlijks de inzetbaarheid van werknemer.

Loopbaanscan, coaching

3.

De werkgever houdt de inzetbaarheid van werknemer op peil, bijvoorbeeld door het aanbieden van een loopbaanscan en/of coaching gesprekken.

Recht op periodiek gebruik van een faciliteit naar keuze

4.

De werknemer kan minimaal een keer per vier jaar gebruik maken van deze mogelijkheden, tenzij in decentraal overleg anders wordt afgesproken.

Scholingsbudget

5.

Werkgever stelt jaarlijks 1% van de loonsom (ongemaximeerd sociaal verzekeringsloon) beschikbaar voor een scholingsbudget om op individuele basis de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Artikel 7.2 Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling

Opleidingsbeleid

1.

De werkgever formuleert het opleidingsbeleid met als doel het behoud van de huidige en voor in de toekomst benodigde competenties van werknemers. Individuele scholingsplannen en -activiteiten worden schriftelijk vastgelegd.

Opleidingen, trainingen

2.

xxx

Initiatief van Reden Kosten voor rekening Vergoeding van

Werkgever

Goede uitvoering van de functie dan wel dreigende werkloosheid

Werkgever

Opleiding/training tijdens werktijd of wanneer niet mogelijk compensatie in vrije tijd.

Werknemer

Arbeidsmarkt relevante opleiding/training

Werkgever

Maximaal € 2.000, - met terugbetalingsregeling van de werkgeversbijdrage in geval van beëindiging van arbeidsovereenkomst binnen 1 jaar na afronding van de opleiding/ training.

Persoonlijke ontwikkeling

3.

De persoonlijke ontwikkeling van de werknemer is gericht op:

  1. het op peil houden en verbeteren van kennis en vaardigheden voor de huidige functie;
  2. de ontwikkeling naar een andere functie in het kader van een carrièrestap of een bredere inzetbaarheid in de onderneming of op de arbeidsmarkt;
  3. een functiegerichte of loopbaangerichte scholing in een vroeg stadium ter voorbereiding op wegvallen of ingrijpende wijziging van de functie.