CAO

De cao is een basisregeling. Er zijn daarnaast afspraken op ondernemingsniveau mogelijk.

De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Op veel onderwerpen biedt de cao echter de mogelijkheid om op ondernemingsniveau van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met het decentraal overleg, of met de individuele werknemer.

cao-illu-home-min

Inleidende afspraken

De Cao voor het Uitgeverijbedrijf wordt afgesloten door aan werkgeverszijde de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en aan werknemerszijde FNV Media & Cultuur, CNV, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De cao-besprekingen met betrekking tot de cao worden gevoerd tussen de WU en de vier genoemde werknemersorganisaties gezamenlijk.

Lees verder Lees verder

Basisbepalingen

De arbeidsvoorwaarden in deze cao bestaan uit zgn. basisbepalingen (hoofdstukken 1 t/m 9), die gelden voor alle werknemers die onder de cao vallen, en zgn. functiegroepbepalingen (hoofdstukken 10 t/m 17) , die alleen betrekking hebben op de werknemers die onder een bepaalde functiegroep vallen. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op de basisbepalingen, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen!

Lees verder Lees verder

Protocollaire bepalingen

De cao-partijen hebben over de volgende onderwerpen enkele werkafspraken gemaakt: Stageplaatsen, Mantelzorg, Studiecommissie verlofregelingen, Pensioen, Actualiseren referentiefuncties van de functiegroepbepalingen en Modernisering cao-tekst

Lees verder Lees verder

Afspraken op brancheniveau

Cao-partijen beschikken over de stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (BU) voor het uitvoeren van (cao-)afspraken ten behoeve van het sociaal branchebeleid in de sector (artikel 18.1) en een Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering voor het behandelen van dispensatieverzoeken, het interpreteren van cao-artikelen; het beoordelen van geschillen met betrekking tot de cao en het beoordelen van de werkingssfeer (artikel 18.2).

Lees verder Lees verder

Bijlagen bij de CAO

In de Bijlagen zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 1. Overleg op ondernemingsniveau: decentraal overleg, 2. Flexibel werken, 3. Reglement Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering, 4. Reglement van de stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Uitgeverijbedrijf, 5. INSI Veiligheidsconvenant en 6. Diversen

Lees verder Lees verder

Referentiefuncties

Hier zijn alle handboeken (functiewaardering) en referentiefuncties te vinden van de functiegroepen: Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU), Dagbladuitgeverijbedrijf (DU), Dagbladjournalisten (DBJ), Publiektijdschriftjournalisten en Opinieweekbladjournalisten (PUOP), Vaktijdschriftjournalisten (VAK), Huis-aan-huisbladjournalisten (HAH) en Grafische werknemers in het dagbladuitgeverijbedrijf (GM)

Lees verder Lees verder

CAO Archief

Hier vindt u de huidige en alle voorgaande cao's voor het Uitgeverijbedrijf (NL/GB)

Lees verder Lees verder