Wetgeving en verzuim

In Nederland zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd in een arbeidscontract of -overeenkomst (BW 7 titel 10). Op het gebied van verzuim, re-integratie, gezondheid en inzetbaarheid hebben werkgevers en werknemers een aantal wederzijdse rechten en plichten. Deze vormen de leidraad voor de manier waarop werkgever en werknemer de zaken rond deze thema's horen te regelen.

Belangrijkste wettelijke afspraken voor werkgever en werknemer

  • Met de arbeidsovereenkomst verplicht de ene partij (de werknemer) zich om in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Hierbij moet sprake zijn van een gezagsverhouding (BW 7:610 lid 1).
  • Beide partijen zijn verplicht om zich als goed werknemer en goed werkgever te gedragen. Beide partijen moeten in redelijkheid alles doen om de overeenkomst na te komen, nu en in de toekomst (BW 7:611).
  • Geen loon is verschuldigd voor de tijd waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht (BW 7:627). Kort gezegd: 'geen arbeid, geen loon'.

Uitzonderingen

  • De werknemer heeft recht op salaris als risico's zijn toe te rekenen aan de werkgever, bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict (BW 7:628).
  • De werknemer heeft recht op loondoorbetaling als deze verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling (BW 7:629). In deze situatie ontstaan voor werknemer en werkgever plichten (BW 7: 658a en 660a). De verplichting voor werkgever en werknemer bestaat uit het respectievelijk aanbieden en accepteren van passend werk. Het arbeidscontract wordt zo (tijdelijk) anders ingevuld.

Belangrijke zaken bij aanvraag verzuimverlof

  • De werkgever moet bij de aanvraag verzuimverlof tijdens het activeringsgesprek met de medewerker zicht krijgen op de consequenties voor het werk, wat de medewerker nog wel kan en de vermoelijke duur van de afwezigheid.
  • De werkgever moet niet 'slechts' loon doorbetalen, maar ook bijdragen aan de re-integratie van de medewerker door passend werk aan te bieden en de medewerker te motiveren.
  • De medewerker moet zijn benutbare mogelijkheden toelichten en passend werk accepteren.

Zie ook: