CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Reglement van de stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Uitgeverijbedrijf

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting

1a.

Stichting: Stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Uitgeverijbedrijf, gevestigd te Amsterdam.

Bestuur

1b.

Bestuur: het bestuur van de Stichting.

Uitgeverijbedrijf

1c.

Uitgeverijbedrijf: de ondernemingen die gehouden zijn de cao toe te passen, alsmede aanverwante en dienstverlenende ondernemingen welke door het bestuur van de Stichting worden geacht hiermede te zijn gelijkgesteld.

Werkgever

1d.

Werkgever: iedere werkgever in het Uitgeverijbedrijf.

Deelnemer

1e.

Deelnemer:

  1. De werknemer op wie de CAO van toepassing is.
  2. De werknemer in dienst van de in lid c bedoelde gelijkgestelde ondernemingen.
  3. Directeuren, adjunct-directeuren, directeuren/hoofdredacteuren en uitgevers/hoofdredacteuren in dienst van de werkgever mits de directeuren, adjunct-directeuren, directeuren/hoofdredacteuren en hoofdredacteuren als zodanig collectief bij de Stichting door de werkgever zijn aangemeld.
  4. Werknemers van wie de functie is ingedeeld in een hoger functieniveau dan de functieniveaus waarop het voor de betreffende functiegroep toepasselijke salarisgebouw in de cao betrekking heeft (artikel 2.1.3a van de cao) mits zij als zodanig collectief bij de Stichting door de werkgever zijn aangemeld.

Verzekerde

1f.

Verzekerde: de deelnemer.

Jaarloon

1g.

Jaarloon: Er wordt uit gegaan van het uniform loonbegrip. Dit staat in de Wet Uniformering loonbegrip. Het gaat om het jaarloon dat de werknemer verdient voor hij arbeidsongeschikt wordt.

  • Gemaximeerd jaarloon: het jaarloon gemaximeerd op de WIA-loongrens
  • Ongemaximeerd jaarloon: het jaarloon, zonder maximering op de WIA-loongrens

CAO

1h.

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Uitgeverijbedrijf

Statuten

1i.

Statuten: de statuten van de Stichting.

WIA

1j.

WIA: De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen zoals deze geldt vanaf 29 december 2005.

WIA-loongrens

1k.

WIA-loongrens : Het op 1 januari van het kalenderjaar geldende maximum dagloon voor de toepassing van de WIA en vermenigvuldigd met het aantal sociale verzekeringsdagen in dat kalenderjaar.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

1l.

Arbeidsongeschiktheid : Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO/WIA, zoals deze wordt vastgesteld door het UWV.

UWV

1m.

UWV : Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Verzekeraar

1n.

Verzekeraar : Achmea Schadeverzekeringen N.V. handelend onder de naam Centraal Beheer gevestigd te Apeldoorn.

Verzekeringsvoorwaarden

1o.

Rechten en plichten WIA Uitgeverijbedrijf voor zover er sprake is van arbeidsongeschiktheid ontstaan op of na 1 januari 2019.

ZW

1p.

ZW: De Ziektewet.

Artikel 2 Aanspraak op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

1.

Ter uitvoering van de door de Stichting bij de verzekeraar gesloten mantel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gelden de verzekeringsvoorwaarden welke deel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. De verzekerde verkrijgt ingeval van arbeidsongeschiktheid, in overeenstemming met de bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden, aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en de verzekeringsvoorwaarden, prevaleren de verzekeringsvoorwaarden.

2.

Voor deelnemers in dienst van de ondernemingen die op een latere datum dan de ingangsdatum van deze regeling als werkgever in de zin van dit reglement worden aangemerkt en een verzekering hebben gesloten bij de verzekeraar, geldt dat alleen aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan worden gemaakt als gevolg van arbeidsongeschiktheid welke is ontstaan vanaf deze latere datum.

Artikel 3 Indexering uitkering

De ingegane uitkering evenals de uitkering waarop voorwaardelijk recht is ontstaan zal worden geïndexeerd conform de indexatie van de WIA-uitkering, gemaximeerd op 3%.

Artikel 4 Afwijkende bepalingen

De arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat niet eerder in dan twee jaar na de dag waarop de uitkering als gevolg van de WIA ingaat.

Artikel 5 Bijdrage van de deelnemer

1.

De hoogte van de bijdrage van de deelnemer wordt jaarlijks door cao-partijen, na advies van het bestuur, vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van het loon, met dien verstande dat van een individuele deelnemer niet meer salaris in aanmerking wordt genomen dan tot de WIA-loongrens.

2.

De werkgever zal de bijdrage van de deelnemer in opeenvolgende termijnen bij iedere salarisbetaling aan de deelnemer op het salaris inhouden.

Artikel 6 Overdracht aan de verzekeraar

1.

De werkgever draagt de bijdragen genoemd in artikel 5 over aan de verzekeraar conform de verzekeringsvoorwaarden.

2.

De werkgever is verplicht, op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de verzekeringsvoorwaarden bepaald, de gegevens te verstrekken die de verzekeraar nodig heeft om de door de deelnemer verschuldigde, doch door de werkgever af te dragen bijdrage als bedoeld in lid 1, vast te stellen

3.

Geen recht op uitkering bestaat wanneer een werkgever een werknemer niet of te laat heeft aangemeld voor de verzekering.

Artikel 7 Wijzigingen

De in dit reglement omschreven arbeidsongeschiktheidsregeling kan door het bestuur worden gewijzigd indien er in de voor de regeling relevante wetten wijziging worden aangebracht.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement of de verzekeringsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de verzekeraar.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2019.