CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Overleg op ondernemingsniveau: decentraal overleg

Van de volgende onderwerpen in deze cao kan in overleg op ondernemingsniveau worden afgeweken.

Artikel A In decentraal overleg met de in de onderneming aanwezige medezeggenschap o.b.v. instemmingsrecht

4.4 Afspraken maken over het toekennen van variabele salariƫring

4.5 Afspraken maken over de salariƫring van verkoopfuncties

4.7 lid 2 Vaststellen van een ander jaarlijks tijdstip voor de beoordeling en het toekennen van een periodiek

4.9 lid 1 Mogelijkheid bieden tot uitbetaling van compensatie overwerk via het persoonlijk keuzebudget

5.1 lid 2 Vaststellen van de dagelijkse werktijden in de onderneming

5.1 lid 4 Vaststellen van werkroosters binnen de onderneming i.g.v. variabele/wisselende werktijden

5.2 lid 1 Afspraken maken over de flexibilisering werktijden in het kader van flexibel werken

5.2 lid 3 Mogelijkheid tot compensatie voor extra werkzaamheden, die in opdracht van de werkgever worden verricht, naast de afspraken in het kader van flexibel werken

5.2 lid 5 Afspraken maken over flexibel werken

5.4 lid 4 Mogelijkheid om het extra verlof eventueel toe te voegen aan het PKB

5.4 lid 11 Vaststellen van een afwijkend maximum aan te kopen extra vakantie uren uit het PKB

5.6 lid 4 Nadere regels vaststellen over het opnemen van vakantie-uren

5.6 lid 5 Aanwijzen van twee wettelijke vakantiedagen als verplichte vakantiedag

6.2 lid 1 Toevoegen van drie compensatiedagen aan het PKB

6.2 lid 3 Vaststellen van andere componenten die meetellen voor het PKB

6.3 lid 3 Afdracht vakbondscontributie mogelijk maken via het persoonlijk keuzebudget in relatie tot WKR

6.5 lid 2 Afspraken over de pensioengevendheid van de onderdelen van het persoonlijke keuzebudget

7.1 Aanhef Afspraken over duurzame inzetbaarheid

7.1 lid 4 Afspraken over de faciliteiten t.b.v. inzetbaarheid van werknemers

Artikel B In decentraal overleg met de bij de cao betrokken vakorganisaties, tenzij met de betrokken vakorganisaties wordt afgesproken dat bespreking wordt overgelaten aan de medezeggenschap

1.4 Vaststellen van de referteperiode wanneer sprake is van overuren bij voltijd dienstverband

4.6 lid 3 Vaststellen van de afbouwperiode van de persoonlijke toeslag na wijziging functie

4.8 lid 2 Vaststellen van een ander toeslagpercentage werktijdentoeslag

4.8 lid 3 Vaststellen van afbouwafspraken na het vervallen van werktijdentoeslag

4.9 lid 2 Hogere salarisschalen keuze bieden tussen extra vrije tijd of de reguliere compensatie van overuren in tijd of geld

4.9 lid 4 Lagere salarisschalen keuze bieden tussen compensatie overuren in tijd of geld

4.9 lid 5 Lagere salarisschalen keuze bieden tussen compensatie overuren in tijd of geld of vakantiedagen

5.1 lid 3 Mogelijkheid tot afspreken variabele werktijden en/of afwijkende werktijden t.b.v. bepaalde functies

6.2 lid 2 Vaststellen van een andere opbouw van het maandelijkse persoonlijk keuzebudget

9.2 lid 1 Sociaal Plan overeenkomen binnen de onderneming

9.3 lid 1 Afwijking van het afspiegelingbeginsel overeenkomen

Artikel C In decentraal overleg m.b.t. journalistieke onderwerpen

1.4 Overleg tussen de uitgever en de op basis van het redactiestatuut ingestelde medezeggenschapsorganen Redactieraad, Redactiecommissie of Redactievertegenwoordiging van de uitgave(n).

Artikel D Onderwerpen van overleg met de NVJ

10.9 lid 1 t/m 3 Reorganisatie

Artikel E In individueel overleg

5.1 lid 5 Afspraken maken over de individuele werktijd in een rooster of over flexibele invulling van de werktijd

5.6 lid 2 Vaststellen van de individuele vakantieopname op basis van het individuele werkrooster