CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Vakbondsfaciliteiten en werkgeversbijdrage

Artikel 19.1 Werkgever en vakorganisatie

Contacten tussen werkgever en vakorganisatie

1.

De werkgever voert het overleg met de vakorganisaties via hun vakbondsbestuurders, bestuursleden, secretarissen en eventueel vergezeld van onbezoldigde vakbondsvertegenwoordigers.

Toegang tot de onderneming

2.

Na voorafgaande afspraak met of melding aan de werkgever hebben afgevaardigden van vakorganisaties toegang tot de onderneming voor het onderhouden van ledencontact.

Informatieplicht bij eigen organisatievorm binnen de onderneming

3.

De vakorganisatie stelt de werkgever tijdig op de hoogte van georganiseerde vakbondsactiviteiten en wie, ten behoeve van de afstemming, de vakbondsvertegenwoordigers binnen de onderneming zijn.

Artikel 19.2 Vertegenwoordigers van de vakorganisatie

Vertegenwoordigers van de vakorganisatie

1.

Vertegenwoordigers van de vakorganisatie zijn leden, die door de vakorganisatie zijn aangemeld of hun aangewezen plaatsvervangers.

Geen nadelige invloed ondervinden als werknemer

2.

De werkgever garandeert dat de vertegenwoordiger van de vakorganisatie als werknemer van de onderneming niet wordt benadeeld.

Geen ontslag wegens het vertegenwoordiger zijn van de vakorganisatie

3.

De vertegenwoordiger van een vakorganisatie wordt door de werkgever niet ontslagen tenzij er een situatie is die op zichzelf volgens de wet voldoende grondslag geeft voor ontslag.

Artikel 19.3 Faciliteiten

Faciliteiten

De werkgever verleent de volgende faciliteiten ten behoeve van de communicatie tussen de leden van de vakorganisatie in de onderneming en tussen de (bezoldigde) bestuursleden en secretarissen.

 1. het bekend maken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen van de vakorganisatie;
 2. het aankondigen van vergaderingen van de vakorganisatie;
 3. het publiceren van beknopte verslagen van de vergaderingen als in sub 2 bedoeld;
 4. de kandidaatstelling van leden voor de ondernemingsraad;
 5. het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard betreffende de activiteiten van de werkgever.

De (bezoldigde) bestuursleden en/of secretarissen kunnen hiervoor gebruik maken van de gebruikelijke interne publicatiemiddelen.

Artikel 19.4 Bijeenkomsten vakorganisaties

Verzuim met behoud van salaris

De werkgever verleent werknemer, als lid van de vakorganisatie, vrij met behoud van salaris voor:

 1. het deelnemen aan bijeenkomsten die door de vakorganisatie zijn georganiseerd;
 2. het deelnemen aan vormings- en scholingsbijeenkomsten van de vakorganisatie.

De werkgever kan vrijaf met behoud van salaris weigeren indien de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

De werkgever kan indien van toepassing de vergoeding door de vakorganisatie verrekenen met de salarisbetaling.

De werknemer zal de werkgever schriftelijk en tijdig informeren over de geplande bijeenkomsten.

Artikel 19.5 Afwezigheid i.v.m. vakbondsactiviteiten

Behoud van vakantieaanspraken bij vakbondsactiviteiten

1.

De werknemer, die vertegenwoordiger is van de vakorganisatie, bouwt vakantie uren op over de periode dat hij met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de vakorganisatie georganiseerde bijeenkomst ongeacht of er aanspraak is op salaris.

Betaald verlof bij het volgen van een educatieve/scholingsbijeenkomst

2.

De werknemer, die lid is van een vakorganisatie, kan voor het deelnemen aan een door de vakorganisatie georganiseerde educatieve/scholingsbijeenkomst aanspraak maken op maximaal 1 dag doorbetaald verlof per kalenderjaar.

Geen salarisdoorbetalingsplicht bij toegestane vakbondsactiviteiten

3.

De werkgever verleent de werknemer vrij zonder behoud van loon voor het vervullen van een functie in de vakorganisatie.

De werkgever kan vrijaf weigeren indien de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

4.

De werkgever verleent de werknemer vrij zonder behoud van loon voor het deelnemen aan een door de vakorganisatie georganiseerde cursus.

De werkgever kan vrijaf weigeren indien de bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

Taakuitoefening t.b.v. decentraal overleg

5.

De werkgever faciliteert de vakbondsvertegenwoordigers voor hun taak in (de voorbereiding van) het decentraal overleg.

Artikel 19.6 Fonds Werkgeversbijdrage

Premie en inning

1.

De werkgever is verplicht gedurende de looptijd van de cao een bedrag (premie) af te dragen ten behoeve van de vakorganisaties. De premie wordt berekend op basis van het uniform loon in het voorgaande jaar.

Werknemers in functiegroep: Premie over uniform loon

Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf

0,0833% (70% wno | 30% wgo)

Dagbladuitgeverijbedrijf

0,09% (100% wno)

Dagbladjournalisten

0,04% (100% wno)

Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten

0,05% (100% wno)

Vaktijdschriftjournalisten

0,05% (100% wno)

Huis-aan-huisbladjournalisten

0,04% (100% wno)

Grafische werknemers

0,06% (100% wno)

De Mediafederatie int de premie bij de werkgever en maakt de ontvangen werkgeversbijdrage over aan de werkgeversorganisatie (wgo) respectievelijk gezamenlijke werknemersorganisaties (wno).

Doeleinden

2.

De premie van de functiegroep Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf wordt voor 3/10 deel door werkgeversorganisatie besteed aan scholing en advies.

7/10 deel van de premie van de functiegroep Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en de premies van de overige functiegroepen wordt door werknemersorganisaties besteed aan de volgende activiteiten:

 1. bevordering van vakstudie en vakvoorlichting;
 2. bevorderen van de opleiding, bij- en nascholing van werknemers in het uitgeverijbedrijf. Het betreft scholing ter verbetering van hun employability/ inzetbaarheid maar ook het voorkomen van uitval/uitstroom en het bevorderen van doorstroom van werknemers in verschillende functies en beroepen binnen het uitgeverijbedrijf;
 3. deelname in paritaire (werkgever-werknemer) organen waar wordt samengewerkt in het belang van de uitgeverijsector;
 4. (deels) bekostigen van activiteiten van werknemers, die voortvloeien uit de in de cao opgenomen overlegmogelijkheden op ondernemingsniveau (o.a. sociale plannen, reorganisaties);
 5. bevorderen van kennis bij werknemers, alsmede het bevorderen van ontwikkelingen in bedrijven, over sectorrelevante onderwerpen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, beroepsonderwijs en scholing, arbeidsomstandigheden, bescherming van de veiligheid en gezondheid, sociale zekerheid (w.o. preventie, re-integratie, werkgelegenheidsprojecten). Hieronder valt ook het geven van voorlichting, onder meer door brochures, publicaties, bijeenkomsten, via helpdesks en internet;
 6. vergoedingen aan onbezoldigde functionarissen van vakorganisaties, die taken uitoefenen volgens de statuten of reglementen van de vakorganisaties;
 7. internationale vakbondsactiviteiten.

Besteding

3.

De werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties besteden de werkgeversbijdrage uitsluitend aan de beschreven doeleinden.

NB: artikel 19.6 lid 2

Artikel 19.7 Betaling / afdracht vakbondscontributie

Betaling / afdracht vakbondscontributie via de Werkkostenregeling

Werkgever zorgt ervoor, na een voorafgaand schriftelijk verzoek (uiterlijk medio februari) van een bij de vakorganisatie aangesloten werknemer, dat de fiscale ruimte in het de Werkkostenregeling (WKR) in dat kalenderjaar kan worden benut ten behoeve van de afdracht van de vakbondscontributie door deze aan te wijzen als eindheffing tot een maximum van € 383,-.