CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Protocollaire bepalingen

Artikel 1 Stageplaatsen

Werkgevers zullen stageplaatsen beschikbaar stellen ten behoeve van opleidingen die gericht zijn op functies in de bedrijfstak.

Artikel 2 Mantelzorg

Werkgevers worden aanbevolen hun verantwoordelijkheid te nemen bij verzoeken m.b.t. flexwerken en/of aanpassing van werktijden van medewerkers met mantelzorgtaken. Mantelzorgverlof maakt onderdeel uit van het HR-beleid, waardoor mantelzorg door medewerkers op ondernemingsniveau bespreekbaar is. Afspraken over mantelzorg zijn functie- en omgevingsafhankelijk en worden daarom altijd op individuele basis in de vorm van maatwerk gemaakt.

De medezeggenschap wordt minimaal eens per jaar geïnformeerd over afspraken m.b.t. mantelzorg.

Artikel 3 Studiecommissie verlofregelingen

Een paritaire studiecommissie zal gedurende de looptijd van de cao advies uitbrengen over het moderniseren van de huidige verlofregelingen onder andere ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. De studiecommissie zal daarbij het recent verschenen SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’ betrekken.

Artikel 4 Pensioen

Een paritaire studiecommissie zal op korte termijn een advies uitbrengen over een nieuw cao-artikel (pensioenparagraaf) dat voldoet aan de nieuwe pensioenwet.

Artikel 5 Actualiseren referentiefuncties van de functiegroepbepalingen

De referentiefuncties BTU, PU-OP en VAK zijn op basis van een erkend functie-indelingsinstrument (Bakkenist-methode) geactualiseerd en gewaardeerd door de Human Capital Group en zal in de eerste helft van 2024 worden ingevoerd.

  • Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU)
  • Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten (PU-OP)
  • Vaktijdschriftjournalisten (VAK)

Artikel 6 Modernisering cao-tekst

De cao-tekst is door een werkgroep in 2022 en 2023 redactioneel herschreven en op onbedoelde materiële wijzigingen getoetst door een externe cao-advocaat. Cao-partijen willen hiermee de tekst toegankelijker maken voor werkgevers en werknemers. Invoering modernisering cao-tekst per 1 januari 2024.